କାହିଁକି ଫୁଲ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଏଲଇଡି |

ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଏଲଇଡି ବ grow ଼ୁଥିବା ଆଲୋକଗୁଡିକ ପ୍ରାକୃତିକ ବାହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ସୁସ୍ଥ ବ grow ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଆଲୋକର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ସହିତ ଉତ୍ତମ ଅମଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ପ୍ରାକୃତିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ସମସ୍ତ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି, ଏପରିକି ଅଲ୍ଟ୍ରା-ବାଇଗଣି ଏବଂ ଇନଫ୍ରାଡ୍ ଭଳି ଖାଲି ଆଖିରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିପାରିବା |ପାରମ୍ପାରିକ HPS ଲାଇଟ୍ ସୀମିତ ନାନୋମିଟର ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ (ହଳଦିଆ ଆଲୋକ) ର ଏକ ତୀବ୍ର ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିଥାଏ, ଯାହା ଫୋଟୋରସ୍ପିରେସନ୍ କୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ପ୍ରୟୋଗରେ ଏତେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି |ଏଲଇଡି ବ grow ଼ୁଥିବା ଆଲୋକ ଯାହାକି କେବଳ ଦୁଇ, ତିନି, ଚାରି, କିମ୍ବା ଆଠଟି ରଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ପ୍ରଭାବକୁ ପୁନ oduc ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କେବେବି ଆସିବ ନାହିଁ |ବଜାରରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଭିନ୍ନ ଏଲଇଡି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ସହିତ ଏହା ଏକ ବୃହତ ଚାଷ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତି ସହିତ ପାଇଥାଏ ଯେ ଏଲଇଡି ବ light ିବା ଆଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ କି ନୁହେଁ;